O nas


Nasze Logo
Nasze Logo

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie - SCOP)

 

MISJA I CEL ZADANIA

 

Misją Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest wspieranie i aktywizowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy.

 

 

Celem SCOP jest wspieranie organizacji pozarządowych poprzez:

1.stwarzanie warunków do aktywnej działalności organizacji pozarządowych:

   - usługi podstawowe

 • udostępnianie pomieszczeń i sprzętu na działalność organizacji (sala szkoleniowa, sala do spotkań, komputery, kserokopiarka, drukarka, fax)
 • udzielanie instruktażu i pomoc w obsłudze sprzętu
 • promocja działań organizacji
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych

  - usługi rekomendowane

 • prowadzenie biblioteczki organizacji pozarządowych
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów
 • udostępnianie adresu do korespondencji

2. podnoszenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych i ich członków, pracowników, wolontariuszy           poprzez działania edukacyjne i poradnictwo

  - usługi podstawowe

 • szkolenia i seminaria nt. związany z działalnością organizacji pozarządowych
 • szkolenia i warsztaty dla liderów i wolontariuszy
 • spotkania informacyjne nt. dostępnych źródeł finansowych - doradztwo - w tym prawne i księgowe

3. podnoszenie skuteczności organizacji pozarządowych w zdobywaniu funduszy

  - usługi podstawowe

 • doradztwo nt. pozyskiwania środków ze źródeł publicznych i prywatnych
 • szkolenia i seminaria specjalistyczne
 • pomoc w przygotowywaniu projektów
 • gromadzenie informacji i informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy
 • pomoc w znalezieniu partnerów

  - usługi rekomendowane

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe

4. integrację sektora pozarządowego:

  - usługi podstawowe

 • stworzenie i prowadzenie strony internetowej SCOP
 • prowadzenie sekretariatu SCOP w tym dystrybucja informacji do organizacji pozarządowych
 • współorganizacja spotkań integracyjnych

  - usługi rekomendowane

 • przygotowanie dorocznego „Święta organizacji pozarządowych”
 • prowadzenie kalendarza imprez

5. promocję sektora pozarządowego i jego działalności

  - usługi podstawowe

 • działania inkubujące i edukacja społeczności lokalnej na temat III sektora w tym prowadzenie poradnictwa dla osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej lub działalnością w istniejącej organizacji

  - usługi rekomendowane

 • współpracę z mediami
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów między organizacjami

6. budowanie współpracy i komunikacji między sektorami: administracją samorządową, biznesem i                   sektorem pozarządowym oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i regionu

  - usługi podstawowe

 • konsultacja ofert lokalnych organizacji na realizację zadań publicznych
 • przekazywanie informacji
 • przekazywanie aktualizowanej bazy danych o organizacjach pozarządowych

  - usługi rekomendowane

 • udział pracowników i wolontariuszy SCOP w szkoleniach, seminariach i konferencjach